سال جهش تولید
با توجه به حجم زیاد ترافیک در میدان آزادی محلی جهت پارک این تاکسی ها ورودی خیابان گلها مشخص گردید تا بدین وسیله از تردد زیاد و ایجاد ترافیک در این محل کاهش یابد. و با توجه به تعریض خیابان گلها این محل نیز در ضلع شرقی خیابان گلها ورودی بلوار کشاورز مورد طراحی و اجرا قرار گرفته است.