اجراي پروژه پياده رو سازي در منطقه 13

مهندس شرفا مدير منطقه 13 شهرداري اصفهان بيان كرد از ابتداي سال 99 تا كنون پروژه هاي پياده رو سازي با هزينه اي بالغ بر بيش از چهار ميليارد تومان در محلات مختلف اين منطقه صورت گرفتع استکد محتوا 29543