بازديد مدير محترم منطقه از مجموعه احداث پمپاژ شماره 2 كوه قائميه

بازديد مدير محترم منطقه و معاون خدمات شهري به همراه مسولين زير مجموعه از پروژه احداث پمپاژ شماره 2 كوه قائميه و سيستم فيلتراسيون و روكش اسفالت محوطه انجمن خيريه زندان مركزي اصفهانکد محتوا 30434