مرمت روكش آسفالت خيابان باغ فردوس

به درخواست شهروندان اصفهاني منطقه 13 مورد  روكش آسفالت خيابان فردوس مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته شده و توسط معاونت عمران و خدمات شهر منطقه 13 عمليات مرمت روكش آسفالت انجام شد.کد محتوا 30483