چگونگی پرداخت عوارض نوسازی شهرداری اصفهان به صورت الکترونیک

چگونگی پرداخت عوارض نوسازی شهرداری اصفهان به صورت الکترونیک با مراجعه به سامانه my.isfahan.ir از طریق گوشی همراه و یا کامپیوترکد محتوا 37558