پروژه ی تعریض پل یزد آباد(زندان)

بهره برداری از پروژه ی تعریض پل یزد آباد(زندان) واقع در اتوبان ذوب آهن با مساحت 550 متر مربع از سوی شهرداری اصفهان با تعریض پل یزد آباد(زندان)، از گره کور ترافیکی محدوده اصفهان و فلاورجان باز شد به عرض این پل 10 متر افزوده شده است با تعریض پل یزد آباد یکی از گره های کور جنوب غربی اصفهان در محدوده اصفهان و فلاورجان باز شدکد محتوا 37599