روز بدون پلاستیک

آموزش شهروندان بازارچه و محله راغب با موضوع روز بدن پلاستیک همراه با توزیع کیسه پارچه ای و بروشور به شهروندان هنگام خرید و آموزش نوجوانان رابطین دوستدار محیط زیست، راه کارهای کاهش و حذف پلاستیک، تاثیر کرونا بر روز بدن پلاستیک، خرید به سبک دوستداران پلاستیک، خرید به سبک دوستداران محیط زیست، جایگزی نمودن کیسه پارچه ای به جای کیسه ی پلاستیکی و استفاده از ظروف شیشه ای و استیل، بیماری های ناشی از پلاستیک ها


روز بدون پلاستیک
روز بدون پلاستیک
روز بدون پلاستیک
روز بدون پلاستیک
روز بدون پلاستیک

کد محتوا 37603