مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان منصوب شد

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان طی حکمی نادر آخوندی را به عنوان مدیر منطقه ۱۳ منصوب کرد. آخرین مسئولیت آخوندی، مديرکل درآمد شهرداری اصفهان بوده است. 

 پیش از این محمد شرفا، مسئوليت منطقه سیزده را بر عهده داشت. کد محتوا 41248