بازدید دکتر مهدویان معاون شهرسازی شهرداری اصفهان  از پروژه های محرک توسعه در منطقه ۱۳کد محتوا 41544